Frå flatt hav til verdas tak!

5. des, 2020

Så kom Covid-19!


Planen om å klatre Everest til våren var klar, eg hadde starta samtaler med sponsorer vinteren/tidleg vår 2020. Første sponsormøte med Kaland & Partnes var svært hyggeleg. Eg møtte daværande CEO Tommy Kaland på hans kontor i Bergen, og som eiendomsmegler i eit konkurransebasert miljø, annerkjende han det  å ha store draumar og hårete mål. Me fant fort tonen, og Kaland & Partners ville vere ein av hovudsponsorene i forsøket mitt på å nå Everest, det siste av seven summit fjella eg har igjen å klatre.

Pandemien er over oss.


Aldri hadde eg sett for meg det scenarioet som plutseleg sto foran oss, heile verden vart snudd på hovudet. Som lærer på ungdomskulen i Øygarden vart det hurtig opplæring i korleis ein skulle drive undervisning digitalt. Heimeskule vart inført i perioder, og kollegaene mine jobba frå 0700 om morgonen til seint på kveld for å tilrettelegge undervisning, og samstundes ivareta elevane. Dette har nok vore ein av dei tyngste periodene i mitt lærarliv.Trøsten var at eg i det minste  hadde ein jobb å gå til. Rundt meg opplevde eg fortvilte vener som vart permiterte og oppsagt, og fokuset mitt på Everest våren 2021 forsvant i fortvilelsen over nyheiter om dødsfall og smittespreiing både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det var ikkje lenger aktuelt for meg å besøke bedrifter å prate om samarbeid. Draumen om Everest hadde bytta plass med behovet for å ivareta dei rundt meg, samt ein draum om vaksine og ein kur mot sjukdomen som har tatt livet av så mange, og ikkje minst rasert samfunn i heile verden. Nokon har klart seg bedre enn andre. I Sverige har det døyd fleire enn det fantes innbyggjarar i gamle Øygarden kommune. For ikkje snakke om tala i USA. Det er som mørkast før det blir lyst, me ser ei løysing i horisonten, men samstundes skal me ha i bakhovudet at det døyr eit menneske kvart 30. sekund USA nett no.

Vegen vidare

Eg trur at det meir enn nokon gong at det er viktig å ha draumar og å setje seg mål. Det er det som saman med å ha nokon å vere glad i, som familie og vener, som er med å gje meining til, og i livet. Me er alle ulike, derfor er meininga med livet ulik for oss alle. Nett no les eg at psykiske lidingar blandt born og unge har mangedobla seg under pandemien. Me har ein lang veg å gå når me ser på samfunnsutviklinga framover, både i mikro og makroperspektiv. I lokalsamfunnet er det mykje me som einskildmenneske kan bidra med, og eg ser det skje kvar dag her i Øygarden. Her heldt trenarar igang aktiviteten for borna, lærararne står i ein potensiell smittesituasjon kvar dag for ungane si skuld, det blir samla inn trailerlass med klede og julegåver til trengande i Ukraina, innsamling av pengar for julefering til trengande lokalt, ja på alle frontar verkar det som alle tar i eit tak. Lokalsamfunnet legg inn alt av styrke, entusiasme og mot for å gjere ein innsats for oss alle. Det er fint å sjå og å oppleve.

Øygarden, eit engasjert samfunn, med eit engasjert folk.

Eg er glad for å bu i Øygarden, her er det engasjement og nett det er hovudet og kroppens flybensin. Her kjemper bygdefolk for lokalskulen, politikarane for budsjett, me er einige og ueinige, har ulike syn og ulike behov. Det me har til felles er engasjementet. Det er fint. Det er noko som kjenneteiknar oss strilar, me er stolt, sta, og engasjert. Me tåler ein støyt, men kan og bli blodig fornærma. Av og til kokar me heilt over.Samstundes er me empatiske, me har hjarta på utsida, me bryr oss og me viser det i handlingar og ord. Eg har ein draum om ein ny kvardag om ikkje lenge, og om ei finast mogleg ventetid fram til det skjer. Everest og ein normal kvardag. Nett no verkar dei to som dei høgaste og hardaste måla å nå, dei verkar lengst borte. Samstundes er noko fint med det å vente og, for den som venter på noko godt, venter ikkje forgjeves.

God adventstid til alle❤. 

Helsing stolt ventande stril, lokalsamfunnsentusiast og Øygardsværing.

 

8. mar, 2020

Eg klatrer Mount Everest neste vår!
 
Vel, det er iallefall målet mitt. Eg har eit fjell igjen å klatre for å bli den første strilen som har fullført å ha klatra dei sju høgste fjella på jorda sine sju kontinent. Det er fleire som har vore i verdsrommet enn det er menneske som har klart denne bragda. Det har tatt meg 14 år og gode samarbeidspartanarar for å koma så langt. 
 
Eg treng di hjelp!
 
No treng eg di hjelp! I oktober må eg ha økonomien på plass, for då skal klatrelisenser og andre utgifter betalast. Eg kontakter for tida bedrifter for å spørje om dei ynskjer eit samarbeid med meg, og kanskje du kan hjelpe meg på veg. Hør gjerne med di bedrift og gjer dei merksam på meg og kva eg kan gje attende i eit samarbeid. Kanskje er det nett di oppfordring som gjer at eg får den samarbeidspartnaren eg treng! 
 
Motivasjonsforedag, teambuilding, klatrekurs, treningsutfordringar og markedsføring.
 
Eg er opptatt av å gje attende med same verdi som bedrifta vil investere i prosjektet mitt med. Eg leverer teambuildingsdagar, klatrekurs, treningsutfordringar og motivasjonsforedrag til dei ansatte. Ein samarbeidsavtale inneheld og markedsføring av firmaet dykkar i sosiale media, og tradisjonelle medier. 
 
Eg har 4 ulike samarbeidspakkar, eg håpar du kan gjere bedrifta du arbeider i, eller eig, merksam på meg, så eg kan få høve til å presentere dei fire forslaga. Kanskje er det nett du som bidrar til at den første strilen set foten på toppen av Everest og fullfører seven summits neste år på denne tida.
 
Bedrifta di får tak i meg på catorislow@hotmail.com eller på mobil: 40081469
 
 
Med venleg helsing Cato Risløw. 
Lærar, rådgjevar og eventyrar. 
28. nov, 2019

Signingsferd- Nye Øygarden Kommune

Ei signingsferd er ei reise der ein hyller noko bestemt. Laila Reigstad (Misje) og Cato Risløw (Rong) skal padle i kajakk gjennom alle tre kommunane Fjell, Sund og Øygarden, ei ekstremt væravhengig reise på rundt 150 kilometer der vi omfavner den nye Øygarden kommune. Alle dei tre ordførarane vil padle med på eit havstrekk i sin kommune.  

Ei avstand lengre enn Danmark-Norge over Skagerak!

 Turen er lang og værutsatt. Til samanligning er ei kryssing over Skagerak frå Grimstad til Hirtshals 110 km. Å padle rundt nye Øygarden kommune er altså nesten 40 km lenger!  Padlinga tar oss gjennom den opprinnelege ferdselsåra, langs storhavet, gjennom straumfulle sund og forbi naust i smale passasjar. Denne signingsferda i nyekommunen vil hylle naturen, kulturen og innbyggarane. Tre kommunar blir til ein, men folket, lynnet, humoren, råskapen og rausheten er og blir den same.

Ekstremt væravhengig!

Padlinga vert lang, rundt 50 kilometer dagsetappar, tre dagar i strekk. Det vil utgjera rundt 10 timar padling kvar av dagane 26-27. og 28. desember, og i tillegg til vind, dønningar og straum så er dagslyset ei utfordring då sola er oppe knapt 6 timar per dag i romjula. Sjansen for å måtte avbryte eller at ein ikkje får starta opp i det heile er stor, men det er slikt som me strilar er vant til å forhalde oss til. Me veit at naturen her ute styrer, her er me berre gjestar på besøk og må bøye oss etter moder natur.

Vil du være med eit stykke på ferda?

Vi startar, og avsluttar, på steinfyllinga i Straumsundet mellom Straume og Bildøy, altså der gangtunellen frå Sartor ender. Lokaliteten er vald utifrå at kommuneadministrasjonen skal leggast til Straume. Øygarden-ordføraren dukker opp ved nyekaien nedanfor Øygarden rådhus, Fjell-ordføraren kjem til eit aktivt padlenaust på Misje sammen med ein gjeng havpadlarar, og Sund-ordføraren møter oss ved historiske Glesvær. Alle ordførarane stiller i enkeltkajakk og vi prøver å lure dei med til kajakkablegøyer ingen ordførar nokonsinne har tenkt på eller prøvd! Og vi håpar på at dei også vil bera ordførarkjedet utanpå tørrdraktene! Om du har lyst å vere med oss eit stykke på ruta, så er du velkommen til å padle med oss frå Misje til Algerøy den 27. Desember. Det hadde vore kjekt å få følgje av kajakkfolk frå alle kommunar.

Inn i ei ny tid!

Like før vi er ferdige plukkar vi med oss den aller første ordføraren i nye Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik. Han vil ta over åra og padle oss trygt inn i framtida i nye, flotte Øygarden kommune. Me gler oss, bli gjerne med eit stykke på ferdaJ

Helsing Laila og Cato

10. nov, 2019

Anja Blancha

For snart to år siden sto eg på høgaste toppen i Antarktis. Eg klatra med Jenta på bildet. Me klatra kjapt, ho var sterk og uredd. Dette var hennes siste fjell av dei sju høgaste fjella på dei sju kontinenta, det var mitt sjette. Ho var berre 27 år og den yngste jenta frå Tyskland som hadde greid denne bragda!

Verdsrekord på gang!

Anja har ikkje kvilt på laurbæra, ho skal no ut på ei utruleg reise. 1400 km på ski! Til Sydpolen. Aleine. Utan påfylling av mat og utstyr undervegs. Ei vanvitig utfordring og bragd fordi reisa hennar er meir enn eit rekordforsøk eller eit adrenalinkick. Det er eit varsel til alle jenter som trur at det krev store musklar å klatre i fjell, at ein må vere ein mann for å vere det første mennesket som oppnår noko. Kjem ho fram vil ho vere den første kvinna som går frå kysten av Antarktis til Sydpolen aleine utan etterfylling og støtte.  

Not bad for a girl!

Etter å ha erobra alle dei høgaste fjell på kvart kontinent, og i tillegg klatra K2 utan oksygenflaske fekk ho responsen «ikkje verst for ei jente». Disse prestasjonane er like tunge for ein mann, ho gjennomførte dei og kjem til å gjennomføre den utfordringa ho har framfor seg på sin eigen unike måte. Ho har lagt bak seg fordommar og kjønnsroller andre vil setje for ho. Ho meiner sjølv at ho ikkje har nokon spesielle ferdigheiter som gjer ho annleis enn andre. Har du ein draum og har høve til å følgje den, så gjer det. Ikkje la fordommar hindre deg.

Farsdagen i dag- å vere far til tre jenter.

Gratulerer til alle fedre! Spesielt til dei som har døtrer! Eg har sjølv tre. Dei er ikkje guttejenter eller tomboys. Det kunne heller aldri falle meg inn å kalle dei det. Dei er tøffe jenter. Kvar på sin måte. På mange områder er dei tøffare enn gutar -og jenter på eigen alder. På andre områder er dei ikkje det. No er dei komen i ein alder der eg ser at fordommar og kjønnsroller spelar inn på kven dei kjem til å bli på ein heilt anna måte enn det det gjorde då dei var born. Det synes eg er synd.

I Noreg er det faktisk slik at mange jenter blir behandla stereotypisk av gutane på skulen. I Noreg vel jenter stereotypisk utdanning, det er faktisk sama val som pregar jentene no, som på 70 og 80 talet. Me ligg langt bak dei landa i verda me likar å samanlikna oss med.

Ikkje rart kanskje at utrykket «ikkje verst-for ei jente» fortsatt blir brukt i dag. Når ei jente gjer noko eksepsjonelt, er ho annleis, ho tenkjer og oppfører seg ikkje slik som ei jente skal, eller er forventa å skulle oppføre seg. Når ein mann gjer noko eksepsjonelt, slår aldri tanken oss å utrykke at han er anleis.

I denne tidsalderen der me er så heldige å få ta del i den teknologiske utviklinga, spør eg meg likevel; kva gjer instagram, snap, facebook og andre sosiale plattformer der me utvekslar meiningar og ytringar med oss? Kroppspress, press på å vere det beste bilete av seg sjølv til kvar tid, drikkepress og sexpress går hand i hand med dårleg oppdraging og sjølvbilete. Ein trykkjer ned andre for å hevde seg sjølv, eller for at andre ikkje skal sjå usikkerheten ein sjølv ber på.

Det synes eg ikkje mine og dine jenter fortener. Ikkje gutane heller for den saks skuld. Eg vil avslutta denne blogginnlegget med Anja sine ord: «Hei jente. Du kan også som meg, leggje igjen fordommar og kjønnsroller bak din rygg, føl draumen din om du vil og kan.»

Du er meir en god nok!

God søndag, og farsdag frå meg.

11. aug, 2019

 Takk til mine sponsorer som støtter meg i draumenomsevensummit.com prosjektet. Øygarden Elektriske, Malerfirma Monsen, Black Diamond, Nordlyssport, Peakfitness og Øygarden kommune. Instagram: fredagscato

 Fleire ruter!

Du kan gå fleire ruter, sjølv gjekk me for den offisielle Noreg på tvers ruta, langs 63 grader nord. Ein av årsakene til det var at me hadde lyst å få med oss fjellmassivet Sylan på svenskegrensa, eit vakkert syn som dukker opp ein heil dag før du når fjellet. Du kan yte utsikta heile dagen i det du nærmer deg. Me gjekk frå fjorden i Stjørdal til svenskegrensa i Tydal. Det er «oppoverbakke» heile vegen. Har du hastverk, anbefaler eg å starte i Tydal og ende opp i Stjørdal, det er ein lettare tur.

Ta med fiskestang!

Vanligvis regner ein 7 dager på turen, me brukte fem, og hadde likevel god tid til å ta ein avstikkar frå hovudruta. Fiske vart det og tid. I vatnet før Ramsjøhytta var det både aure og røye.

Be bold go cold!

Turen er 120 km lang, og blir regna som ein krevande tur. Me syntes ikkje den var det, det er godt merka ruter, og ikkje så lange etapper mellom rutene, sjølv vlagte med ved to høve å gå to dagsetapper i eit. Likevel ser eg at turen kan vera krevande om du ber for tungt, eller får dårleg værforhald. Sjølv hadde me ned mot 5 grader to av dagane, men gjekk likevel berre med eit tynt lag med ull, og lette gore-tex jakker. Me gjekk etter prinsippet be bold og cold, og lot kulden styre tempoet vårt. Vart me litt kalde, så gjekk me litt fortare så temperaturen vart behageleg. Det gav oss og ein fordel i oppoverbakker som det var mange av. Me kunne sette ned tempoet og var varme utan å bli svett.

Familietur?

Eg vil sei absolutt ja! Ta gjerne med deg seksåringen på turen, men regn då inn 9 dager istadenfor 7, ta med eit lett shelter eller ein tarp og gå for mange pauser undervegs. Unger er ikkje så gode til å regulere kroppstemperatur, så ver forebudd på grader ned mot null sjølv om det er sommar.

Gode tips!

Meld deg inn i DNT, og skaff deg gjerne expedition-pass. Dette finn du på norgepatvers.no Passet gjer deg verdikort for kost og losji på turisthyttene, i tillegg er det ein fin kuriositet å bli registrert på den offisielle Noreg på tvers lista, og det er jo litt kjektJ Expeditionpasset får ein i type 1 og type 2. Me gjekk for type 1 som er det dyreste. Det kosta 3525 kroner for DNT medlemmer(1500 kroner spart). Me planla å gå med maks 10 kilo på ryggen, og med dette kortet får ein overnatting på alle hyttene, noko som gjer at du berre treng lakenpose i sekken (det er ikkje lov å bruke sovepose på DNT hyttene pga at ein ikkje vil ha spredning av veggdyr frå folk som reiser rundt heile landet på soveposeferie). Det er dyne og pute på alle hyttene, derfor er lakenpose smart å ta med. Passet gjer deg og losji på tre av hyttene, noko som gjer at me kunne pakke 4 realturmat og 7 poser med mellommåltid (ziplockpose med havregryn, rosiner, sukker kanel og smør) kvar. Lett og praktisk, varm opp vatn og vips er du ferdig. To liter vatn på kvar etappe var nok til drikke, kaffi og mat.

p.s. forarbeid er viktig! Gå inn på norgepatvers.no og les alt om medlemsbevis, dnt standardnøkkel og åpningstider. Turistforeningen i Stjørdal, der du starter frå er stengt laurdag og søndag, så start turen i vekedagene. Fredag stenger dei kl 1200!

Viktig! Det ingen fortalte oss at det berre gjekk ein buss om dagen frå Stuggudalen og attende til Stjørdal. Den går kl 0710. Heldigvis fekk me den informasjonen frå hyggelige ansatte på Nedalshytta (siste hytta før svenskegrensa.) Me bestillte derfor taxi til kl 0615, den henta oss på hytta og kjørte oss dei 20 min det tok til busstoppet.

Gå inn på Instagram, søk på profilen min: fredagscato Der finn du bilder og forklaring på alle dagsetappene, kva terreng ein går i, namn på alle hyttene og kva som møter deg.

Kart og kompass eller ikkje?

Laster du ned UT.no appen så ligger heile ruta der, og du kan følgje den på gps. Me brukte ikkje kart eller kompasset på heile turen, rett og slett fordi ruta var så godt merka, og fordi det var så enkelt å bruke appen. Den gav oss heile tida informasjon om terreng, tida me hadde brukt, kor me befant oss og korlangt det var igjen på kvar etappe. På den eine etappen kom det inn tåke, og hadde den vorte tjukkare kunne nok kart og kompass blitt  tatt i bruk, men det klarna fort opp og vart ikkje naudsynt. Anbefaler eg å gå utan kart og kompass i sekken. Eit klart nei, sjølv om du fort kan ende opp med å ikkje få brukt det.

Mi pakkeliste:

75 liter sekk (Reklame:sjølv bruker eg Black Diamond Mission 75 liter sekk) * Vanntette fjellsko og joggesko (du får bruk for begge). Caps,buff og lue (lua vart ikkje brukt) * Tynne hansker (vart ikkje brukt) *Kaffiposer med to kaffikopper i kvar pose. 7 ziplock poser med havreblanding, 5 barrer til ekstra tunge etapper. 4 real turmat.* Myggnetting til hovudet. * Ein parkas som dekker kropp og sekk (så slepp du ekstra trekk til sekken)* Turbukse og shorts. * To ulltruser.* to ulltrøyer*1 ullongs 1 tynn dunvest. *1 fleecejakke/genser* 2 ullsokker, 3 bomullsokker*2 drikkeflasker på 1 liter kvar. * førstehjelpsskrin og myggmiddel. *Kopp, fat og bestikk.* Gassbrenner.* Fiskeutstyr. * Mobil/kamera.*Toalettsaker, solkrem.

God søndag og god turJ

-Cato